<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ris  
danh từ giống đực
  • ( số nhiều, thơ ca) Thần cười
  • (từ cũ, nghĩa cũ) sự cười, tiếng cười
  • (hàng hải) mép cuốn buồm
  • ( số nhiều) món tuyến ức (bê, cừu)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt