<
Trang chủ » Tra từ
righteousness  
['rait∫əsnis]
danh từ
  • tính ngay thẳng đạo đức; sự công bằng
  • sự chính đáng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt