<
Trang chủ » Tra từ
reward  
[ri'wɔ:d]
danh từ
  • sự thưởng; sự đền ơn
  • tiền thưởng, vật thưởng, phần thưởng (cho ai bắt được tội phạm...)
  • sự hoàn lại tài sản mất
ngoại động từ
  • thưởng, thưởng công; đền ơn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt