<
Trang chủ » Tra từ
revolutionary  
[,revə'lu:∫nəri]
tính từ
  • cách mạng (cách mạng), (thuộc) cách mạng chính trị
  • cách mạng
phong trào cách mạng
những tư tưởng cách mạng
  • bao hàm sự thay đổi hoàn toàn, mạnh mẽ; có liên quan đến sự thay đổi to lớn
danh từ
  • nhà cách mạng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt