<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
retour  
danh từ giống đực
 • sự trở về
khi tôi trở về
vé khứ hồi
 • sự trở lại
mùa xuân trở lại
sự trở lại bình tĩnh
sự trở lại một đề tài như trước
 • sự trả lại
sự trở lại người gửi
 • sự quay về
quay về quá khứ
 • sự thay đổi ý kiến, sự thay đổi ý định
 • (nghĩa bóng) sự quay ngoặt
những bước quay ngoặt của số mệnh
 • (kiến trúc) góc, khuỷu
góc thước thợ
 • (luật học, pháp lý) sự thu hồi
quyền thu hồi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự đáp lại
yêu mà không có hy vọng được đáp lại
   • trở về
   • về già
   • được trả về cho (ai)
   • phụ nữ nạ dòng
   • (thể dục thể thao) cuộc đấu lượt về
   • lấy một vé khứ hồi
   • ở (đâu) về
ở Pa-ri về
   • kỳ mãn kinh
   • gậy ông đập lưng ông
   • sự dấy lại dục vong; sự dấy lại hoạt động
   • sự tự xét mình
   • mãi mãi
giận nhau mãi mãi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt