<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
responsibility  
[ri,spɔnsə'biləti]
danh từ
một địa vị có trách nhiệm thật sự, lớn, quan trọng
có, tỏ ra có tinh thần trách nhiệm
chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình
hoàn toàn không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc sử dụng không đúng gây ra
trách nhiệm của anh là lái xe cẩn thận
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt