<
Trang chủ » Tra từ
respecter  
[ri'spektə]
danh từ
đối xử với mọi người như nhau (không phân biệt địa vị, giàu nghèo...)
thần chết chẳng tha ai cả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt