<
Trang chủ » Tra từ
respect  
[ri'spekt]
danh từ
có sự kính trọng sâu sắc/chân thành đối với ai
dấu hiệu/biểu hiện kính trọng
tôi hết sức kính trọng ngài
người sĩ quan mới chẳng bao lâu đã được binh lính của ông ta kính trọng
do kính trọng, anh ta ngã mũ ra chào
ít/không tôn trọng tình cảm của ai
rất ít tôn trọng nhân quyền
 • khía cạnh, chi tiết cụ thể
chỉ riêng về mặt này
ở một số/tất cả/nhiều/vài/một ít khía cạnh
anh nghĩ là bộ phim đã thiên về khía cạnh nào?
 • sự lưu tâm, sự chú ý
làm việc gì mà không chú ý đến hậu quả
   • về; đặc biệt nói về
quyển sách đó đáng được khâm phục về mặt văn phong
giá cả tăng về hơi đốt và nước
   • về, đối với
điều này đúng đối với tiếng Anh, chứ không đúng với tiếng Pháp
về điều ông muốn tìm hiểu, tôi xin gửi kèm đây một tờ quảng cáo giải thích
ngoại động từ
tôi kính trọng ông về đức tính trung thực
tôn trọng luật pháp
tôn trọng ý kiến của ai
tôn trọng đặc quyền của ai
   • tự trọng
anh không tự trọng thì làm sao mong người khác tôn trọng anh?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt