<
Trang chủ » Tra từ
resemblance  
[ri'zembləns]
danh từ
  • sự giống nhau, sự tương tự, sự tương đồng
giống với
sự giống nhau nổi bật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt