<
Trang chủ » Tra từ
requirement  
[ri'kwaiəmənt]
danh từ
  • nhu cầu
nhu cầu tức thời của chúng tôi là bổ sung nhân sự
hàng dự trữ vượt quá nhu cầu
kiểu mới nhất của chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng đúng yêu cầu của ngài
  • thủ tục; luật lệ
không phải tất cả khách nước ngoài đều thoả mãn/làm đầy đủ các thủ tục nhập cảnh hợp pháp
©2019 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt