<
Trang chủ » Tra từ
require  
[ri'kwaiə]
ngoại động từ
  • phụ thuộc vào ai/cái gì để đạt được kết quả; cần đến
chúng tôi cần được giúp đỡ thêm
tình hình đòi hỏi tôi phải ở đó
bản thảo đó phải có chuyên gia mới hiểu được
mọi xe ô tô đều cần được bảo trì thường xuyên
vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng
  • đòi hỏi cái gì như một điều bắt buộc; quy định
tôi đã làm mọi cái theo quy định của pháp luật
người ta yêu cầu tôi đưa ra chứng cứ
các quan chức dân sự phải ký tên vào bản sắc lệnh bảo mật
đọc Hamlet là yêu cầu bắt buộc trong khoá học
anh thoả mãn các điều kiện bắt buộc mới có được phiếu mua hàng
hắn chỉ làm những gì người ta yêu cầu
  • mong muốn có
anh muốn uống trà hay không?
đã đủ những thứ ngài cần chưa ạ?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt