<
Trang chủ » Tra từ
reproductive  
[,ri:prə'dʌktiv]
tính từ
  • (thuộc) tái sản xuất
  • có khả năng sinh sôi nẩy nở; có khả năng sinh sản
(sinh vật học) cơ quan sinh sản
bản năng sinh sản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt