<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
reproche  
danh từ giống đực
  • sự chê trách, sự trách mắng
giọng chê trách
những lời trách mắng
trách mắng ai
  • lời chê trách, lời trách mắng
  • (luật học, pháp lý) sự không thừa nhận (người chứng)
sự không thừa nhận nhân chứng
      • không thể chê trách vào đâu được
      • không phải để trách đâu
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt