<
Trang chủ » Tra từ
reprocess  
[ri:'prouses]
ngoại động từ
  • xử lý lại; chế biến lại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt