<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
reported  
[ri'pɔ:tid]
tính từ
  • (ngôn ngữ học) gián tiếp
lời dẫn gián tiếp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt