<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
repletion  
[ri'pli:∫n]
danh từ
  • trạng thái đầy đủ, tình trạng no nê, phè phỡn
no nê thoả thích
©2019 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt