<
Trang chủ » Tra từ
repay  
[ri:'pei]
động từ re-paid
  • trả lại, đáp lại, hoàn lại
đánh trả lại
đi thăm đáp lại
hoàn lại tiền
  • báo đáp, đền đáp, đền ơn, báo ứng, quả báo
đền đáp lại lòng tử tế của ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt