<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
renverse  
danh từ giống cái
  • (hàng hải) chiều gió trở; dòng nước trở
      • ngửa
ngã ngửa
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt