<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rentrer  
nội động từ
 • trở vào, trở về
về nhà
máy bay trở về căn cứ
 • mở lại, khai diễn lại; trở lại
các toà án đã mở lại
một nữ diễn viên đã trở lại sân khấu
 • húc mạnh vào
xe của nó đã húc mạnh vào cây
 • lồng vào
ống lồng vào nhau
 • lõm sâu vào
má lõm sâu vào hàm
 • gồm trong; thuộc phạm vi
điều khoản này gồm trong điều khoản trước
điều đó không thuộc phạm vi quyền hạn của tôi
 • thu về
vốn thu về khó khăn
   • nhồi điều gì vào óc
   • mắng ai; làm nhục ai
   • nó rụt đầu rụt cổ
   • (thân mật) nó mệt nhoài
   • bị xoá sạch, bị phá sạch
   • trật tự được vãn hồi
   • (thông tục) nhảy xổ vào ai
   • thu mình trong vỏ kén, sống xa lánh mọi người
   • khôi phục được quyền lợi
   • lấy lại được tiền, lấy lại được tiền đã chi
   • trở lại với nhiệm vụ
   • lại được ai che chở ủng hộ
   • lại vào cuộc đấu tranh
   • suy nghĩ về bản thân mình, phản tính
ngoại động từ
 • đưa vào, dọn vào, thu vào
dọn đồ bày hàng vào
 • cho vào, rút vào, giấu vào
cho sơ mi vào trong quần
 • cầm, kìm
cầm nước mắt
 • (ngành in) xếp thụt vào
xếp thụt một dòng vào
   • lép bụng vào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt