<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
renoncer  
nội động từ
  • từ bỏ
từ bỏ chức quyền
từ bỏ một chức vụ cao
  • bỏ, thôi, chừa
bỏ ý kiến
bỏ cuộc du lịch
bỏ một dự án
bỏ một thói quen
bỏ hút thuốc
chừa rượu
thôi không đi lại với ai nữa
bỏ người chồng chưa cưới
      • quên mình
ngoại động từ
  • (từ cũ, nghĩa cũ) từ bỏ
từ bỏ tín ngưỡng của mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt