<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rendement  
danh từ giống đực
  • sản lượng
sản lượng của một đám đất
  • năng suất
tăng năng suất trong công nghiệp
năng suất lao động
  • (cơ học) hiệu suất
hiệu suất của một cỗ máy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt