<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rencontre  
[ren'kɔntə]
Cách viết khác : rencounter [ren'kɔntə]
danh từ (từ cổ,nghĩa cổ)
  • cuộc gặp gỡ
  • cuộc chạm trán, cuộc đọ sức, cuộc đấu súng, cuộc đấu gươm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt