<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rencontrer  
ngoại động từ
  • gặp, gặp gỡ
Chính ở Capri mà ta đã gặp nàng....
gặp người bạn trên đường
gặp gỡ bất ngờ
chấp nhận gặp gỡ người thương lượng
gặp dịp
  • (thể dục thể thao) đương đầu với, đấu với
Le Portugal rencontrera l'Italie
Bồ Đào Nha sẽ đấu với I-ta-li-a
  • gặp phải
gặp phải một sự chống đối
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt