<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
remplacer  
ngoại động từ
  • thay, thay cho, thay thế
thay những đồ gỗ cũ
mật thay cho đường
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt