<
Trang chủ » Tra từ
remark  
[ri'mɑ:k]
danh từ
  • sự để ý, sự chú ý; sự làm cho chú ý, sự làm cho để ý
đáng lưu ý
  • sự nhận xét, sự bình luận; lời phê bình, lời bình luận
không có ý kiến nhận xét gì về (cái gì)
nhận xét ai một cách thô bạo
ngoại động từ
  • nhận xét; bình luận (một vấn đề..)
  • thấy, nhận thấy, trông thấy (bạn..)
  • chú ý, để ý; làm chú ý, làm để ý
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt