<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
remand  
[ri'mɑ:nd]
danh từ
  • sự gửi trả (một người tù) về trại giam để điều tra thêm
sự giam tạm
nơi giam giữ tạm thời những tội phạm vị thành niên
tù nhân bị gửi trả về trại giam để điều tra thêm
      • tạm giam
ngoại động từ
  • gửi trả (một người tù) về trại giam để điều tra thêm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt