<
Trang chủ » Tra từ
release  
[ri'li:s]
danh từ
 • sự giải thoát, sự thoát khỏi (điều lo lắng, sầu muộn, bệnh tật...)
 • sự thả, sự phóng thích
sự phóng thích tù binh
 • sự phát hành (cuốn sách, bản tin); sự đưa ra bán (một loại ô tô mới...)
 • giấy biên lai, giấy biên nhận
 • (pháp lý) sự nhượng lại; giấy nhượng lại
 • (vật lý) sự tách ra, sự nhả ra, sự giải phóng
sự giải phóng năng lượng
 • (kỹ thuật) cái ngắt điện
 • (kỹ thuật) sự cắt, sự tháo ra
 • (quân sự) sự ném, sự thả, sự cắt (bom); sự mở (dù)
 • sự giải ngũ, sự phục viên
 • (hoá học) sự bay ra, sự thoát ra (hơi)
ngoại động từ
 • làm nhẹ, làm bớt, làm thoát khỏi (đau đớn, sầu muộn, bệnh tật...)
 • tha, thả, phóng thích
tha một người tù
 • miễn, tha (nợ...), giải thoát
miễn cho một món nợ
giải ước cho ai
 • phát hành (cuốn phim, bản tin...); đăng (tin); đưa ra bán (một loại ô tô mới...)
phát hành một cuốn phim mới
 • (pháp lý) nhường, nhượng
 • (vật lý) cắt dòng
 • (kỹ thuật) nhả khớp, tháo ra, tách ra, cắt mạch
nhả phanh
 • (quân sự) ném, thả, cắt (bom); mở (dù)
 • (quân sự) cho giải ngũ, cho phục viên
 • (hoá học) làm bay ra, làm thoát ra (hơi)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt