<
Trang chủ » Tra từ
relaxing  
[ri'læksiη]
tính từ
  • làm suy yếu, làm bải hoải (về khí hậu)
      • khí hậu làm bải hoải
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt