<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
relativité  
danh từ giống cái
  • tính tương đối
tính tương đối của nhận thức
      • (vật lý học) thuyết tương đối
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt