<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
relâcher  
ngoại động từ
  • nới (làm) giãn
nới dây thừng
giãn bắp thịt
  • buông lỏng, nới lỏng
buông lỏng kỷ luật
  • bớt giảm
nó không hảm yêu cầu chút nào cả
  • làm cho lỏng
làm lỏng nước xốt
làm cho ỉa lỏng
  • thả
thả người tù
nội động từ
  • (hàng hải) ghé
ghé vào một hải cảng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt