<
Trang chủ » Tra từ
refrigerator  
[ri'fridʒəreitə]
Cách viết khác : fridge [fridʒ]
danh từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt