<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
reflectance  
[ri'flektəns]
danh từ
  • hệ số phản xạ, năng suất phản xạ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt