<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
reflect (well/badly..) on somebody/something  
thành ngữ reflect
      • làm rạng danh/ô danh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt