<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
recommandation  
danh từ giống cái
  • sự giới thiệu, sự tiến cử, sự gửi gắm; lời giới thiệu, lời tiến cử, lời gửi gắm; thư giới thiệu, thư tiến cử, thư gửi gắm
xin một nhân vật có thế lực giới thiệu cho
thư giới thiệu, thư tiến cử
  • sự dặn dò, sự khuyên bảo, sự khuyên
những lời dặn dò của cha
  • sự bảo đảm (thư từ)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt