<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
recherche  
danh từ giống cái
  • sự tìm, sự kiếm
sự tìm một vật đã bị mất
sự kiếm một người mất tích
sự thăm dò mỏ
(vô tuyến điện) sự dò tìm các đài phát
sự thăm dò vỉa quặng
sự khảo sát bằng cách khai quật
  • cuộc tìm kiếm
kết quả của cuộc tìm kiếm
  • sự mưu cầu
sự mưu cầu danh vọng
  • (luật học, pháp lý) sự truy tầm bị can
  • sự sưu tầm sự nghiên cứu (công trình)
  • nghiên cứu
nghiên cứu khoa học
sự nghiên cứu sơ bộ
sự nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
sự nghiên cứu vận toán
  • sự kiểu cách, sự cầu kỳ
ăn mặc kiểu cách
lời văn không kiểu cách
      • đi tìm, ra sức tìm kiếm
cô ta đi tìm anh
anh ấy ra sức tìm sự thật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt