<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
recess  
[ri'ses]
danh từ
 • thời gian ngừng họp (quốc hội...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kỳ nghỉ (trường trung học, đại học)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giờ giải lao, giờ ra chơi chính (trường học)
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự rút đi (thuỷ triều)
 • chỗ thầm kín, nơi sâu kín, nơi hẻo lánh
ở nơi thâm sơn cùng cốc
trong thâm tâm
 • chỗ thụt vào (của dãy núi)
 • hốc tường (để đặt tượng...)
 • (giải phẫu) ngách, hốc
 • (kỹ thuật) lỗ thủng, rãnh, hố đào; chỗ lõm
ngoại động từ
 • đục lõm vào, đào hốc (ở tường...)
 • để (cái gì) ở nơi sâu kín; để (cái gì) vào hốc tường...
nội động từ
 • ngừng họp; hoãn lại (phiên họp...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt