<
Trang chủ » Tra từ
recent  
['ri:snt]
tính từ
  • (đã tồn tại, xảy ra, bắt đầu, đã thực hiện...) cách đây hoặc trước đây không lâu; gần đây
một sự kiện/sự phát triển/việc xảy ra gần đây
tin tức mới đây
trong những năm gần đây, đã có nhiều chuyển biến lớn lao
bọn chúng tôi mới quen nhau gần đây
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt