<
Trang chủ » Tra từ
rebellion  
[ri'beljən]
danh từ
  • cuộc nổi loạn, cuộc phiến loạn
nổi loạn
một cuộc nổi loạn chống lại nhà vua
  • sự chống lại (chính quyền, chính sách, luật pháp...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt