<
Trang chủ » Tra từ
realize  
['riəlaiz]
Cách viết khác : realise ['riəlaiz]
ngoại động từ
  • thực hiện, thực hành (kế hoạch hy vọng...)
  • thấy rõ, hiểu rõ, nhận thức rõ (việc gì...)
  • tả đúng như thật; hình dung (việc gì...) đúng như thật
những chi tiết ấy giúp cho việc mô tả cảnh đó đúng như thật
  • bán được, thu được
bán được giá cao
thu được lãi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt