<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
reader  
['ri:də]
danh từ
  • người đọc, độc giả
  • người mê đọc sách
rất mê đọc sách; đọc sách rất nhiều
  • phó giáo sư (trường đại học)
  • tập văn tuyển
  • (từ lóng) sổ tay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt