<
Trang chủ » Tra từ
rat  
[ræt]
danh từ
 • (động vật học) chuột (loại gặm nhấm trông giống (như) chuột, lớn hơn chuột nhắt)
 • người xấu xa đê tiện, người phản bội
 • (chính trị) kẻ phản bội; kẻ phản đảng
 • công nhân không chịu tham gia đình công, người chiếm chỗ làm của công nhân đình công; người chịu nhận tiền lương ít hơn của công đoàn yêu sách
rats !
chuyện vô lý! chuyện lếu láo, chuyện tầm bậy!
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chửi bới ai, la mắng ai
   • trong tình trạng bế tắc không lối thoát
nội động từ
 • bắt chuột, giết chuột
 • (chính trị) bỏ đảng, bỏ hàng ngũ trong lúc khó khăn
 • (nghĩa bóng) phản bội, bỏ rơi
phản bạn, bỏ rơi bạn
 • không tham gia đình công
ngoại động từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt