<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rapprocher  
ngoại động từ
  • làm cho gần lại, xích gần lại, kéo lại cho gần, làm khít lại
xích ghế anh lại gần đây, anh nói tôi nghe không rõ
kéo mép vết thương lại gần nhau
ống nhòm làm cho sự vật như gần lại
  • làm cho gần nhau, làm cho thân nhau
lao động làm cho con người gần nhau
  • kết hợp; so
so hai văn bản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt