<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rangy  
rangy
rangy (adj)
long-legged, tall, lanky, gangling, gangly, stringy, leggy
antonym: thickset


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt