<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
raisonnement  
danh từ giống đực
  • sự suy luận
thiếu suy luận
  • lập luận
theo dõi một lập luận
một lập luận không bác được
phê phán một lập luận
  • ( số nhiều) lý sự, lý cãi lại
cãi lý vừa vừa chứ!
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt