<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
raisonnable  
tính từ
  • có lý tính
con người, một động vật có lý tính
  • biết theo lẽ phải; biết điều
đứa trẻ biết theo lẽ phải
anh nên biết điều
  • có lý, phải lẽ
ý kiến có lý
cách cư xử phải lẽ
  • vừa phải, phải chăng
giá phải chăng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt