<
Trang chủ » Tra từ
raft  
[rɑ:ft]
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hàng đống; số lớn, số lượng lớn
 • đám đông
 • (từ lóng) tình trạng có nhiều vợ
 • cái bè, cái mảng (bằng gỗ, nứa.. thay thế cho thuyền bè); bè gỗ
 • đám gỗ củi trôi trên sông; đám băng trôi
ngoại động từ
 • thả bè (gỗ, nứa...)
thả bè gỗ
 • chở (người, hàng hoá) trên bè, trên mảng
 • sang (sông) bằng bè, bằng mảng
 • kết thành bè (mảng)
nội động từ
 • đi bè, đi mảng
 • lái bè; lái mảng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt