<
Trang chủ » Tra từ
radically  
['rædikli]
phó từ
  • cơ bản, tận gốc; hoàn toàn; triệt để
được biến đổi triệt để
được cải tiến triệt để
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt