<
Trang chủ » Tra từ
racial  
['rei∫l]
tính từ
  • đặc trưng cho chủng tộc, do chủng tộc, sinh ra từ chủng tộc
đặc trưng chủng tộc
sự tự kiêu về chủng tộc
sự xung đột/hoà hợp/hận thù (về) chủng tộc
những chủng tộc ít người
sự phân biệt chủng tộc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt