<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
rachat  
danh từ giống đực
  • sự chuộc
bán với điều kiện được chuộc lại
sự chuộc một người tù
sự chuộc lỗi
Phản nghĩa Revente
  • sự thanh toán
sự thanh toán một khoản trợ cấp
  • (sử học) sự chạy tiền để giải ngũ; sự chạy tiền để khỏi động viên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt