<
Trang chủ » Tra từ
rabble-rousing  
['ræbl'rausiη]
tính từ
  • (thuộc) người kích động quần chúng
  • có ý kích động quần chúng
danh từ
  • sự kích động quần chúng, trường hợp kích động quần chúng
một người diễn thuyết kích động quần chúng
một bài diễn văn kích động quần chúng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt